۷ اسفند , ۱۳۹۷

کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در بهمن ۱۳۹۷ منتشر گردید. در این کتاب مولفان در حد امکان کانسارهای مس پورفیری ایران […]